Predkladaný projekt rieši vybudovanie a prevádzkovanie areálu zameraného na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v okrese Trebišov. Hlavnou aktivitou je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu  pomocou vybudovania areálu na zhodnocovanie BRO, ktorého súčasťou bude skladovacia hala, prevádzková budova, spevnená plocha, oplotenie, prístrešok, žumpa 40 m3 a mostová váha.  V rámci projektu dôjde aj k obstaraniu bio-rezacieho a miešacieho voza na biologické odpady, samochodného kolesového nakladača s adaptérmi, kolesového traktora, traktorového hákového nosiča na kontajnery, drviča drevnej biomasy, kompostovacieho listu, oceľových kontajnerov (20 ks), vysokotlakového čističa s ohrevom vody.Prostredníctvom realizácie projektu zabezpečíme zvýšenie kapacity zhodnocovania BRO o 4160 ton a súčasne množstvo zhodnocovaného BRO bude 4160. Výstupom zo zariadenia na zhodnocovanie BRO bude kompost v množstve 1400 t/ročne. Žiadateľ je novovzniknutá firma, ktorá nemá žiadne materiálno-technické zabezpečenie.

Celková výška oprávnených výdavkov 1 992 700,00 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku 996 350,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa 996 350,00 EUR

Odkaz na príslušný fond: „Kohézny fond“